Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

nuitlys
We walk the beach at midnight
And watch the stars in the clear skies
— Summerfling
nuitlys
9018 2389
Reposted byreverentiaa reverentiaa
nuitlys
I przychodzi ten czas gdy łzy już nie spływają z oczu. Pozostają już tylko wspomnienia, zjawa osoby którą się kiedyś kochało i niewzruszone serce.
— Myśli prywatne.
Reposted byagp agp
nuitlys
8946 8042

May 28 2015

nuitlys

Gdy­bym spała i nag­le obudziła się w wa­goni­ku diabel­skiego młyna, cóż bym czuła? Naj­pierw czułabym się niczym więzień, bałabym się wy­sokości, ser­ce po­dochodziłoby mi do gardła, kręciłoby mi się w głowie i chciałabym czym prędzej wy­siąść. Lecz gdy­bym miała pew­ność, że to­ry są moim przez­nacze­niem, a Bóg ste­ruje tą maszy­nerią, wte­dy mój koszmar prze­rodziłby się w pod­niecającą przy­godę. I diabel­ski młyn stałby się bez­pie­czną i ciekawą roz­rywką, która kiedyś się prze­cież kończy. Jed­nak dopóki młyn się kręci, trze­ba podzi­wiać roz­taczający się wokół kra­job­raz i wrzeszczeć z ra­dości.

— Paulo Coelho - Jedenaście Minut
nuitlys
2134 b49c
nuitlys

Mam wybór: mogę być ofiarą lo­su lub poszu­kiwaczem przygód wy­ruszającym po skarb. Wszys­tko za­leży od te­go jak będę pos­trze­gała włas­ne życie.

— Paulo Coelho - Jedenaście Minut
nuitlys
0823 d744

May 07 2015

nuitlys
Chociaż krowie dasz kakao, nie wydoisz czekolady.
— Stanisław Lec - Myśli nieuczesane
nuitlys
3687 5758
nuitlys
By dojść do źródła, trzeba płynąć pod prąd.
— Myśli nieuczesane - Stanisław Lec

April 11 2015

nuitlys
7520 583a

March 07 2015

nuitlys
Spraw żeby to co jest nie możliwe stało się możliwe. Uwierz w siebie.
— Wiadomości Prywatne.
nuitlys
7100 d7eb
nuitlys
Czasami 'Kocham Cię' jest już nie wystarczające.
— Wiadomości Prywatne
nuitlys
4528 ff42
Reposted bybeinthesavorshedevilbananaapplemalinowowagabrysiowahahatzur887Lane

February 20 2015

nuitlys
-Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie zwała się niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta-
Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu.
— Pismo Święte, Biblia Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia. Pallottinum.

January 31 2015

nuitlys
Więc kocham kiedy dzwonisz nieoczekiwanie,
bo nienawidzę, gdy moment jest spodziewany.
— The Weeknd - Earned It.
Reposted bybasiaa basiaa

December 15 2014

nuitlys
3362 eb39
Reposted byCzerwonoCzarne CzerwonoCzarne
nuitlys
Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać. 
— Antoine de Saint-Exupéry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl